OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Číslo 1_2016  - SEZNAM ABSTRAKTŮ

Toto číslo časopisu bude připraveno ke stažení v červnu 2017.

 

Plnění ambiciózních cílů po kapkách: evaluace dopadů environmentálních investic na kvalitu vod

Oto Potluka a Jan Brůha, Katedra managementu VŠE a Lenka Slavíková, Univerzita J.E. Purkyně

Abstrakt

Znečištění vod ovlivňuje nejen celkovou kvalitu vodních ekosystémů a náklady výroby pitné vody, ale i volnočasové aktivity. Česká republika se zavázala v následujícím desetiletí naplňovat evropské politiky v oblasti čištění odpadních vod ze sídel a zajišťovat určitou kvalitu (stav) všech vodních útvarů (viz Rámcová směrnice vodní politiky č. 2000/60/ES). Proto se Operační program Životní prostředí věnuje ve své první prioritní ose zlepšování vodohospodářské infrastruktury, zejména výstavbě a rekonstrukcím čistíren odpadních vod a kanalizací.

Zde prezentovaný výzkum se zaměřuje na otázku, zda došlo ke skutečnému zlepšení kvality vod díky investicím do výstavby čistíren odpadních vod. Analýza je provedena na datech z monitorovacího systému Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 a na datech o znečištění celkovým fosforem a fosforečnany, měřeným Povodím Vltavy, s.p. za roky 2007–2014.

Statistické testování dopadů environmentálních investic potvrzuje, že investiční výdaje na výstavbu, renovaci a rozšiřování čistíren odpadních vod v povodí Vltavy mají pozitivní vliv na kvalitu vod.

Oto Potluka, Katedra managementu VŠE v Praze, potluka@vse.cz; Jan Brůha, Katedra managementu VŠE v Praze, jan_bruha@yahoo.co.uk; Lenka Slavíková, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku, Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, slavikova@ieep.cz.

POTLUKA, O., BRŮHA, J., SLAVÍKOVÁ, L. (2016) „Plnění ambiciózních cílů po kapkách: evaluace dopadů environmentálních investic na kvalitu vod“. Evaluační teorie a praxe 4(1): 1–17

 


 

Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR?

Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz

Abstrakt

Komunikační aktivity přispívají k naplňování cílů regionální politiky EU a tvoří proto její důležitou součást. Z hlediska evaluace komunikačních aktivit je vedle identifikace konkrétních dopadů důležité věnovat pozor-nost také samotnému průběhu procesu komunikace. Cílem této stati je přiblížit význam komunikace regionální politiky, konfrontovat jednotlivé prvky komunikačního procesu s potřebami a postoji obyvatel ČR a identi-fikovat problémové oblasti komunikace.

Otakar Ďurďa, Institut evaluací a sociálních analýz, ota.durda@inesan.eu

ĎURĎA, O. (2016) „Analýza modelu komunikace regionální politiky EU v ČR“. Evaluační teorie a praxe 4(1): 19–44

 


 

 

Metody identifikace zainteresovaných stran

Jana Garay, Institut evaluací a sociálních analýz

Abstrakt

Analýza zainteresovaných stran (stakeholderů) představuje v současné evaluační praxi již běžně akceptovanou součást hodnotícího procesu. I přesto zůstávají aktuálně uplatňované postupy v tomto ohledu nedosta-tečné. Zainteresované strany bývají identifikovány jen intuitivně a nesys-tematicky, spektrum zainteresovaných stran zúženo na administrátora intervence a cílové skupiny. Cílem této stati je poukázat na konkrétní me-tody a přístupy, které jsou vhodné pro využití při analýze zainteresova-ných stran, a to především při jejich identifikaci. Nesystematické metody jako brainstorming, rozhovory s klíčovými informanty a snowball se vy-skytují v evaluacích častěji než systematické, především z důvodu snadné aplikace, mají ale vysoký potenciál pro subjektivnost a neúplnou identifi-kaci zainteresovaných stran. Text zdůrazňuje důležitost systematického a neintuitivního provádění identifikace zainteresovaných stran s cílem vyvážit nedostatky nesystematických metod a povzbudit k systematičtější práci se zainteresovanými stranami v evaluaci.

Jana Garay, Institut evaluací a sociálních analýz, jana.garay@inesan.eu

GARAY, J. (2016) „Metody identifikace zainteresovaných stran“. Evaluační teorie a praxe 4(1): 45–68

 


Novinky

5.4.2016
Evaltep a ERIH Plus
3.3.2016
Speciální anglické vydání
18.12.2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Heřmanova 22,
170 00 Praha 7
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS