Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Garay_Identifikace STH
Evaluační teorie a praxe
Ročník 4(1)
2016
Odborné stati

Metody identifikace zainteresovaných stran

Jana Garay, Institut evaluací a sociálních analýz

celý text

Abstrakt EN

Analýza zainteresovaných stran (stakeholderů) představuje v současné evaluační praxi již běžně akceptovanou součást hodnotícího procesu. I přesto zůstávají aktuálně uplatňované postupy v tomto ohledu nedosta-tečné. Zainteresované strany bývají identifikovány jen intuitivně a nesys-tematicky, spektrum zainteresovaných stran zúženo na administrátora intervence a cílové skupiny. Cílem této stati je poukázat na konkrétní me-tody a přístupy, které jsou vhodné pro využití při analýze zainteresova-ných stran, a to především při jejich identifikaci. Nesystematické metody jako brainstorming, rozhovory s klíčovými informanty a snowball se vy-skytují v evaluacích častěji než systematické, především z důvodu snadné aplikace, mají ale vysoký potenciál pro subjektivnost a neúplnou identifi-kaci zainteresovaných stran. Text zdůrazňuje důležitost systematického a neintuitivního provádění identifikace zainteresovaných stran s cílem vyvážit nedostatky nesystematických metod a povzbudit k systematičtější práci se zainteresovanými stranami v evaluaci.

Jana Garay, Institut evaluací a sociálních analýz, jana.garay@inesan.eu

GARAY, J. (2016) „Metody identifikace zainteresovaných stran“. Evaluační teorie a praxe 4(1): 45–68


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS