Úvodní stránka » Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Evaluační teorie a praxe je recenzovaný časopis koncipovaný v souladu s požadavky Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR.

Články publikované v časopisu mají charakter zejména odborných statí, přehledových či komparativních článků. Tematicky se publikované články dotýkají oblastí, v nichž se evaluační přístupy využívají nejvíce, tedy zejména operačních programů EU, zahraniční rozvojové pomoci, veřejných politik a intervenčních programů. Jednotlivé odborné statě se dále zaměřují mj. na evidence-based policy, na problematiku evaluací ve školství, na metody hodnocení projektů, na možnosti a limity využití evaluačních technik při hodnocení zaměstnanců, na metody využitelné při hodnocení dopadů regulací (RIA), na problematiku hodnocení výkonnosti a na další relevantní témata.

Složení Redakční rady časopisu Evaluační teorie a praxe:

Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA, předseda redakční rady a šéfredaktor, Institut evaluací a sociálních analýz & Česká evaluační společnost
Ing. Mgr. Dagmar Gombitová, Slovenská evaluačná spoločnosť
Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd; Univerzita Palackého v Olomouci
Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
PhDr. Marie Kaufmann, nezávislý konzultant
Ing. Vladimír Kváča, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Ing. Oto Potluka, Ph.D., Univerzita v Basileji, Fakulta humanitních studií  & Česká evaluační společnost

 

Časopis Evaluační teorie a praxe je vydáván od léta 2013 a vychází 2x ročně.

 

MK ČR E 21329

ISSN: 2336-114X (tištěná verze)

ISSN: 2336-1158 (elektronická verze)


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS