Úvodní stránka » Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Redakce přijímá pouze původní, jinde nepublikované texty.

Do recenzního řízení jsou přijímány příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce o rozsahu 15–25 normostran, které tematicky odpovídají odbornému zaměření časopisu. Akceptovány budou příspěvky zaslané jako elektronické soubory ve formátu *.doc nebo *.docx; použití jiných formátů je třeba předem konzultovat s pracovníky redakce. Příspěvky jsou přijímány prostřednictvím emailové adresy: rukopisy@evaltep.cz

Vyžaduje se, aby příspěvky obsahovaly: název, abstrakt (o rozsahu 1000–1200 znaků) a 3–7 klíčových slov v češtině/slovenštině a v angličtině. Bibliografie musí být úplná a musí odpovídat platné normě ČSN ISO 690.

Příspěvky jsou přijímány v anonymizované podobě, kdy v textu není uvedeno jméno autora, ani název pracoviště, kontaktní údaje, odkazy na granty či jiné údaje, podle nichž by bylo možné autora identifikovat. Nedostatečná anonymizace může mít za následek zdržení recenzního řízení.

Součástí zaslaných příspěvků by měl být průvodní list, vždy oddělený od textu, kde bude uvedeno jméno a příjmení autora, akademické tituly, pracovní afiliace a publikovatelné kontaktní údaje (telefonní číslo a email). Do průvodního listu se též uvádí údaje související s publikováním statě (tj. poděkování, dedikace, informace o grantové podpoře atd.).

Od autorů se vyžaduje:

  • aby autor doložil formou čestného prohlášení, že má k příspěvku autorská práva;
  • vážný zájem příspěvek publikovat v časopise Evaluační teorie a praxe, a aby autor poskytoval nezbytnou součinnost pracovníkům redakce;
  • aby autor informoval redakci, pokud byl příspěvek či jeho část publikován jinde;

 

Zde naleznete technické pokyny pro vypracování textu a citace zdrojů.


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS