Úvodní stránka » Archiv čísel » Abstrakty » Tenkl_Kirkpatrickův model
Evaluační teorie a praxe
Ročník 2(1)
2014
Odborné stati

 

Kirkpatrickův čtyřúrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí

Miroslav Tenkl

Celý text

Abstrakt_EN

Příspěvek se věnuje základnímu vymezení, podrobné charakteristice a možnostem praktického využití Kirkpatrickova čtyř-úrovňového modelu, který je již několik desetiletí nedílnou součástí základních evaluačních teorií a metod. Přestože model vznikl v prostředí školství a vzdělávacích systémů, nachází Kirkpatrickův model praktické uplatnění v široké škále oborů, jakými jsou například zdravotnictví, průmysl, projektové řízení, životní prostředí atd.

Navzdory relativně úspěšnému šíření modelu napříč obory, je jeho praktické uplatnění v mnoha ohledech problematické. Zásadní nedostatky se objevují v časovém rozvržení dílčích činností, jejichž předpokladem je vzájemná závislost a návaznost. Jakákoli časová prodleva čí špatné načasování tak může vyústiti v nedostatečné či dokonce nepřesné závěry celé evaluace. Dalším problémem, který se v praxi často objevuje, je nekomplexnost práce s modelem. Namísto všech čtyř fází jsou ve většině případů realizovány pouze první dvě, či dokonce jen jedna fáze. Na základě dílčích (či spíše podpůrných) zjištění jsou následně činěny nepřesné evaluační závěry o celém projektu.

Hlavním cílem příspěvku je rozšířit povědomí o existenci modelu a seznámit čtenáře s jeho jednotlivými důležitými aspekty. Důraz je kladen především na ty pasáže, v jejichž rámci se v praktickém uplatnění modelu nejčastěji chybuje, a které ve svém důsledku snižují (ač často neúmyslně) váhu a relevanci Kirkrpatrickova modelu.

V rámci statě je představen historický kontext a okolnosti, které vedly ke vzniku modelu. Jednotlivé úrovně modelu jsou podrobně analyzovány, přičemž nedílnou součástí je diskuse nad jejich silnými a slabými stránkami, ale také nad alternativami modely, které v průběhu existence Kirkpatrickova modelu vznikly.

Důležitou pasáž statě tvoří případová studie, která dokumentuje použití Kirkpatrickova modelu v praxi. Tato pasáž si zároveň klade za cíl demonstrovat, jaké nedostatky se v praktickém využití modelu objevují, a kterých je třeba se vyvarovat. V závěrečné části příspěvku jsou v krátkosti nastíněny další možnosti rozvoje modelu. V rámci statě je představen historický kontext a okolnosti, které vedly ke vzniku tohoto modelu. Jednotlivé úrovně modelu jsou v rámci statě podrobně analyzovány, přičemž nedílnou součástí je diskuse nad jejich silnými a slabými stránkami, ale také nad alternativami modely, které v průběhu existence Kirkpatrickova modelu vznikly.

Důležitou pasáž statě tvoří případová studie, která dokumentuje použití Kirkpatrickova modelu v praxi. Tato pasáž si zároveň klade za cíl demonstrovat, jaké nedostatky se v praktickém využití modelu objevují, a kterých je třeba se vyvarovat. V závěrečné části příspěvku jsou v krátkosti nastíněny další možnosti rozvoje modelu.

 

Miroslav Tenkl, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, miroslav.tenkl@natur.cuni.cz

Tenkl, M. (2014) „Kirkpatrickův čtyř-úrovňový model: teorie, praktické využití a možná úskalí“. Evaluační teorie a praxe 2(1): 23-51


Novinky

5. 4. 2016
Evaltep a ERIH Plus
3. 3. 2016
Speciální anglické vydání
18. 12. 2015
Podzimní číslo roku 2015

archív

Kontakt

Redakce ETP
Sokolovská 351/25,
186 00 Praha 8
220 190 597

Časopis Evaluační teorie a praxe je součástí:

ERIH PLUS